హోమ్ » పదకోశం » ఆరె అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు

ఆరె అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు

తోళ్ళు కుట్టే దబ్బనము

చదవండి :  తెల్లవాయ లేదా తెల్లగడ్డ అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: