హోమ్ » సాహిత్యం » సంకీర్తనలు » ఇందరికి నభయంబు లిచ్చుచేయి – అన్నమయ్య సంకీర్తన

ఇందరికి నభయంబు లిచ్చుచేయి – అన్నమయ్య సంకీర్తన

ఇందరికి నభయంబు లిచ్చుచేయి
కందువగు మంచి బంగారు చేయి॥

వెలలేని వేదములు వెదకి తెచ్చినచేయి
చిలుకు గుబ్బలికింద చేర్చు చేయి
కలికి యగు భూకాంత కౌగిలించినచేయి
వలనైన కొనగోళ్ళ వాడిచేయి॥

శ్రీనివాసుని హస్తం
శ్రీనివాసుని హస్తం

తనివోక బలిచేత దానమడిగిన చేయి
ఒనరంగ భూదానమొసగు చేయి
మొనసి జలనిధి యమ్ముమొనకు దెచ్చినచేయి
ఎనయ నాగేలు ధరియించు చేయి॥

పురసతుల మానములు పొల్లసేసినచేయి
తురగంబుబరపెడి దొడ్డచేయి
తిరువేంకటాచలాధీశుడై మోక్షంబు
తెరువు ప్రాణులకెల్ల తెలిపెడి చేయి॥

ఇదీ చదవండి!

సింగారరాయుడ

కరుణించవయ్య యిఁక కడు జాణవౌదువు – అన్నమయ్య సంకీర్తన

ప్రొద్దుటూరు చెన్నకేశవుని స్తుతించిన అన్నమాచార్య సంకీర్తన ప్రొద్దుటూరు లేదా పొద్దుటూరు, వైఎస్ఆర్ జిల్లాలోని ఒక ప్రముఖ పట్టణము. రెండవ బొంబాయిగా …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: