హోమ్ » సాహిత్యం » జానపద గీతాలు » ‘వదినకు ఒకసరి…’ జానపద గీతం

‘వదినకు ఒకసరి…’ జానపద గీతం

వదినకు ఒకసరి
బిందెకు బిగసరి
బంగారు జడ కుచ్చుల మా వదిన
అహ బంగారు జడ కుచ్చుల మావదిన
।వదినకు ।

తాటి తోపులో
పామును చూసి (2) వడ్డాణమంటది మా వదిన
తన నడుముకు కట్టమంటది మా వదిన
।వదినకు ।

చెరువులొ ఉండే
కప్పల్ని చూసి
బోండాలంటది మా వదిన
తాను భోంచేస్తానంటది మా వదిన
।వదినకు ।

బండిని తోలే
బండోణ్ని చూసి
నా మొగుడంటది మా వదిన
ఎగిరి బండెక్కి కూర్చుంటది మా వదిన
।వదినకు ।

ఇదీ చదవండి!

బుంగ ఖరీదివ్వరా

బుంగ ఖరీదివ్వరా పిల్లడ – జానపదగీతం

అందమైన ఆ పల్లె పిల్ల ఆకు వేసి, తమ్మ పుక్కిట పెట్టి చెంగావి రంగు సీర కట్టుకొని బుంగ తీసుకుని …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: