పంచాంగం – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Thu, 11 Dec 2014 15:17:43 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4 ఈ రోజు పంచాంగం – డిసెంబర్ 12, 2014 http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%82_121214/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%82_121214/#respond Fri, 12 Dec 2014 01:11:20 +0000 http://www.kadapa.info/?p=4976 తేదీ: డిసెంబర్ 12, 2014 (శుక్రవారం) మాసం : మార్గశిరం, దక్షిణాయనం (జయనామ సంవత్సరం) తిధి: షష్ఠి (రా 2.23 వరకు) నక్షత్రం: ఆశ్లేష ప 8.48వ శుభ మూహూర్తం: ప 11.00ల 12.10వ, తె 4.00ల 4.35వ వర్జ్యము: రా 10.19ల  12.07 వ దుర్మూహుర్తము: ప 8.51ల  9.35వ, మ 12.32ల  1.16వ

The post ఈ రోజు పంచాంగం – డిసెంబర్ 12, 2014 appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%82_121214/feed/ 0
ఈ రోజు పంచాంగం – డిసెంబర్ 11, 2014 http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%82_121114/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%82_121114/#respond Thu, 11 Dec 2014 01:00:05 +0000 http://www.kadapa.info/?p=4960 తేదీ: డిసెంబర్ 11, 2014 (గురువారం) మాసం : మార్గశిరం, దక్షిణాయనం (జయనామ సంవత్సరం) తిధి: పంచమి (రా 11.50 వరకు) నక్షత్రం: ఆశ్లేష పూర్తి శుభ మూహూర్తం: ప 11.15ల 12.05వ వర్జ్యము: రా 8.18ల  10.05 వ దుర్మూహుర్తము: ప 10.18ల  11.02వ, మ 2.44ల  3.18వ

The post ఈ రోజు పంచాంగం – డిసెంబర్ 11, 2014 appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%82_121114/feed/ 0
ఈ రోజు పంచాంగం – డిసెంబర్ 10, 2014 http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%82_121014/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%82_121014/#respond Wed, 10 Dec 2014 01:00:28 +0000 http://www.kadapa.info/?p=4950 తేదీ: డిసెంబర్ 10, 2014 (బుధవారం) మాసం : మార్గశిరం, దక్షిణాయనం (జయనామ సంవత్సరం) తిధి: చవితి (రా 9.36 వరకు) నక్షత్రం: పుష్యమి తె 6.00వ శుభ మూహూర్తం: మ 2.55ల 3.45వ, తె 4.00ల 4.45వ వర్జ్యము: మ 12.25ల  2.11 వ దుర్మూహుర్తము: ప 11.46ల  12.30వ

The post ఈ రోజు పంచాంగం – డిసెంబర్ 10, 2014 appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%82_121014/feed/ 0
ఈ రోజు పంచాంగం – డిసెంబర్ 9, 2014 http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%82_120914/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%82_120914/#respond Tue, 09 Dec 2014 05:37:44 +0000 http://www.kadapa.info/?p=4946 తేదీ: డిసెంబర్ 9, 2014 (మంగళవారం) మాసం : మార్గశిరం, దక్షిణాయనం (జయనామ సంవత్సరం) తిధి: తదియ (సా 7.52వరకు) నక్షత్రం: పునర్వసు రా 3.38వ శుభ మూహూర్తం: తె 4.00ల 4.50వ వర్జ్యము: మ 2.43ల  4.27 వ దుర్మూహుర్తము: ప 8.49ల  9.33వ, రా 10.51ల  11.35వ

The post ఈ రోజు పంచాంగం – డిసెంబర్ 9, 2014 appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%82_120914/feed/ 0
ఈ రోజు పంచాంగం – డిసెంబర్ 8, 2014 http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%82_120814/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%82_120814/#respond Mon, 08 Dec 2014 03:09:56 +0000 http://www.kadapa.info/?p=4917 తేదీ: డిసెంబర్ 8, 2014 (సోమవారం) మాసం : మార్గశిరం, దక్షిణాయనం (జయనామ సంవత్సరం) తిధి: విదియ (సా 6.40వరకు) నక్షత్రం: ఆర్ద్ర రా 1.46వ శుభ మూహూర్తం: ప8.25ల 9.15వ వర్జ్యము: ప 9.19ల  11.00 వ దుర్మూహుర్తము: మ 12.30ల  1.14వ, మ 2.43ల  3.27వ  

The post ఈ రోజు పంచాంగం – డిసెంబర్ 8, 2014 appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%82_120814/feed/ 0
ఈ రోజు పంచాంగం – డిసెంబర్ 5, 2014 http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%82_120514/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%82_120514/#respond Fri, 05 Dec 2014 02:00:40 +0000 http://www.kadapa.info/?p=4897 తేదీ: డిసెంబర్ 5, 2014 (శుక్రవారం) మాసం : మార్గశిరం, దక్షిణాయనం (జయనామ సంవత్సరం) తిధి: చతుర్దశి(సా 6.19 వరకు) నక్షత్రం: కృత్తిక రా 11.19వ శుభ మూహూర్తం: 4.00ల 5.00 వర్జ్యము: ప 11.21ల  12.57 వ దుర్మూహుర్తము: ప 8.46ల 9.30వ, మ 12.29ల  1.13వ  

The post ఈ రోజు పంచాంగం – డిసెంబర్ 5, 2014 appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%82_120514/feed/ 0
ఈ రోజు పంచాంగం – డిసెంబర్ 4, 2014 http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%82_120414/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%82_120414/#respond Thu, 04 Dec 2014 00:28:00 +0000 http://www.kadapa.info/?p=4888 తేదీ: డిసెంబర్ 4, 2014 (గురువారం) మాసం : మార్గశిరం, దక్షిణాయనం (జయనామ సంవత్సరం) తిధి: త్రయోదశి(సా 7.04 వరకు) నక్షత్రం: భరణి రా 11.22వ శుభ మూహూర్తం: లేదు వర్జ్యము: ప 9.12ల  10.46 వ దుర్మూహుర్తము: ప 10.14ల 10.59వ, మ 2.14ల  3.26వ  

The post ఈ రోజు పంచాంగం – డిసెంబర్ 4, 2014 appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%82_120414/feed/ 0
ఈ రోజు పంచాంగం – డిసెంబర్ 3, 2014 http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%82_120314/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%82_120314/#respond Wed, 03 Dec 2014 01:00:27 +0000 http://www.kadapa.info/?p=4852 తేదీ: డిసెంబర్ 3, 2014 (బుధవారం) మాసం : మార్గశిరం, దక్షిణాయనం (జయనామ సంవత్సరం) తిధి: ద్వాదశి (రా 8.08 వరకు) నక్షత్రం: అశ్విని రా 11.45వ శుభ మూహూర్తం: ఉ 7.35ల 9.35వ, మ 3.00ల 4.30వ వర్జ్యము: సా 7.51ల  09.25 వ దుర్మూహుర్తము: ప 11.43ల 12.28వ

The post ఈ రోజు పంచాంగం – డిసెంబర్ 3, 2014 appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%82_120314/feed/ 0
ఈ రోజు పంచాంగం – డిసెంబర్2, 2014 http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%82_120214/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%82_120214/#respond Tue, 02 Dec 2014 02:50:54 +0000 http://www.kadapa.info/?p=4877 తేదీ: డిసెంబర్ 2, 2014 (మంగళవారం) మాసం : మార్గశిరం, దక్షిణాయనం (జయనామ సంవత్సరం) తిధి: ఏకాదశి (రా 9.27 వరకు) నక్షత్రం: రేవతి రా 12.23వ శుభ మూహూర్తం: తె 4.00ల 5.15వ వర్జ్యము: మ 12.48ల  2.20 వ దుర్మూహుర్తము: ప 8.44ల 9.29వ, రా 10.48ల 11.33వ

The post ఈ రోజు పంచాంగం – డిసెంబర్2, 2014 appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%82_120214/feed/ 0
ఈ రోజు పంచాంగం – డిసెంబర్ 1, 2014 http://www.kadapa.info/%e0%b0%88-%e0%b0%b0%e0%b1%8b%e0%b0%9c%e0%b1%81-%e0%b0%aa%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%82-%e0%b0%a1%e0%b0%bf%e0%b0%b8%e0%b1%86%e0%b0%82%e0%b0%ac%e0%b0%b0%e0%b1%8d-1-2014/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%88-%e0%b0%b0%e0%b1%8b%e0%b0%9c%e0%b1%81-%e0%b0%aa%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%82-%e0%b0%a1%e0%b0%bf%e0%b0%b8%e0%b1%86%e0%b0%82%e0%b0%ac%e0%b0%b0%e0%b1%8d-1-2014/#respond Mon, 01 Dec 2014 01:00:14 +0000 http://www.kadapa.info/?p=4850 తేదీ: డిసెంబర్ 1, 2014 (సోమవారం) మాసం : మార్గశిరం, దక్షిణాయనం (జయనామ సంవత్సరం) తిధి: దశమి (రా 11.00 వరకు) నక్షత్రం: ఉత్తరాభాద్ర రా 1.14వ శుభ మూహూర్తం: ప 8.25ల 9.20వ వర్జ్యము: ప 11.27ల  12.59 వ దుర్మూహుర్తము: మ 12.27ల 1.12వ, మ 2.40ల 3.24వ

The post ఈ రోజు పంచాంగం – డిసెంబర్ 1, 2014 appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%88-%e0%b0%b0%e0%b1%8b%e0%b0%9c%e0%b1%81-%e0%b0%aa%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%82-%e0%b0%a1%e0%b0%bf%e0%b0%b8%e0%b1%86%e0%b0%82%e0%b0%ac%e0%b0%b0%e0%b1%8d-1-2014/feed/ 0