అడ్డబొట్టు – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Fri, 29 Dec 2017 11:32:33 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 సుక్కబొట్టు పెట్టనీడు… జానపదగీతం http://www.kadapa.info/%e0%b0%b8%e0%b1%81%e0%b0%95%e0%b1%8d%e0%b0%95%e0%b0%ac%e0%b1%8a%e0%b0%9f%e0%b1%8d%e0%b0%9f%e0%b1%81-%e0%b0%aa%e0%b1%86%e0%b0%9f%e0%b1%8d%e0%b0%9f%e0%b0%a8%e0%b1%80%e0%b0%a1%e0%b1%81/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b8%e0%b1%81%e0%b0%95%e0%b1%8d%e0%b0%95%e0%b0%ac%e0%b1%8a%e0%b0%9f%e0%b1%8d%e0%b0%9f%e0%b1%81-%e0%b0%aa%e0%b1%86%e0%b0%9f%e0%b1%8d%e0%b0%9f%e0%b0%a8%e0%b1%80%e0%b0%a1%e0%b1%81/#respond Mon, 23 Mar 2015 05:46:28 +0000 http://www.kadapa.info/?p=5665 అనుమానపు మగడు ఆ ఇల్లాలిని ఎంతో వేధించాడు. విసిగించాడు. పాపం ఆ ఇల్లాలు అతని సూటిపోటి మాటలు భరించలేకపోయింది.  సుక్కబొట్టు పెట్టినా, రంగుచీర కట్టినా, అద్దంలో చూసినా, సహించలేని తన భర్తను గురించి ఆమె ఇలా చెప్తోంది… వర్గం: జట్టిజాం పాట పాడటానికి అనువైన రాగం: శుద్ధ సావేరి స్వరాలు (దేశాది తాళం) సుక్కబొట్టు పెట్టనీడు సుట్టాల సూడనీడు ఎన్నాళ్ళు కాయిలుంటడో ఈనాకుసించ ఎన్నాళ్ళు కాయిలుంటడో పచ్చబొట్టు పెట్టనీడు పసుపుసీరె కట్టనీడు ఎన్నాళ్ళు కాయిలుంటడో ఈనాకుసించ ఎన్నాళ్ళు …

The post సుక్కబొట్టు పెట్టనీడు… జానపదగీతం appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b8%e0%b1%81%e0%b0%95%e0%b1%8d%e0%b0%95%e0%b0%ac%e0%b1%8a%e0%b0%9f%e0%b1%8d%e0%b0%9f%e0%b1%81-%e0%b0%aa%e0%b1%86%e0%b0%9f%e0%b1%8d%e0%b0%9f%e0%b0%a8%e0%b1%80%e0%b0%a1%e0%b1%81/feed/ 0