ఇసుర్రాయి పదాలు – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Tue, 14 Oct 2014 02:46:38 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.3 పచ్చొడ్లు నే దంచి…పాలెసరు బెట్టీ – జానపదగీతం http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b0%9a%e0%b1%8d%e0%b0%9a%e0%b1%8a%e0%b0%a1%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b1%81_-%e0%b0%a8%e0%b1%87_%e0%b0%a6%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%bf/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b0%9a%e0%b1%8d%e0%b0%9a%e0%b1%8a%e0%b0%a1%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b1%81_-%e0%b0%a8%e0%b1%87_%e0%b0%a6%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%bf/#respond Tue, 14 Oct 2014 02:46:38 +0000 http://www.kadapa.info/?p=4627 వర్గం: ఇసుర్రాయి పాట పచ్చొడ్లు నే దంచి పాలెసరు బెట్టీ పాలేటి గడ్డనా మూడు నిమ్మల్లూ మూగ్గూ నిమ్మల కింద ముగ్గురన్నల్లూ ముగ్గూరన్నల కొగడు ముద్దు తమ్మూడు పెద్దవన్న నీ పేరు పెన్నోబలేసూ నడిపెన్న నీ పేరు నందగిరిస్వామీ సిన్నన్న నీ పేరు సిరివెంకటేసూ కడగొట్టు తమ్మూడ కదిరి నరసింహా ముగ్గురన్నలతోడ నాకి సరిబాలు సరిబాలు గాదమ్మ వొడిబాలు నీకు రత్నాలు ముత్యాలు చాటాకు బోసి వొడి నించ వచ్చెనే తల్లి బూదేవి రత్నాలు నాకొల్ల ముత్యాలు …

The post పచ్చొడ్లు నే దంచి…పాలెసరు బెట్టీ – జానపదగీతం appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b0%9a%e0%b1%8d%e0%b0%9a%e0%b1%8a%e0%b0%a1%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b1%81_-%e0%b0%a8%e0%b1%87_%e0%b0%a6%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%bf/feed/ 0
యితనాల కడవాకి….! – జానపదగీతం http://www.kadapa.info/%e0%b0%af%e0%b0%bf%e0%b0%a4%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b2_%e0%b0%95%e0%b0%a1%e0%b0%b5%e0%b0%be%e0%b0%95%e0%b0%bf/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%af%e0%b0%bf%e0%b0%a4%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b2_%e0%b0%95%e0%b0%a1%e0%b0%b5%e0%b0%be%e0%b0%95%e0%b0%bf/#respond Sat, 27 Sep 2014 06:24:55 +0000 http://www.kadapa.info/?p=4491 వర్గం: ఇసుర్రాయి పదాలు యితనాల కడవాకి యీబూతి బొట్లు యిత్తబోదము రాండి ముత్తైదులారా గొర్తులేయ్యీమను గుంటకలెయ్యీ కొటార్లు తోలమను కోల్లైనగూసే గొరుదోలే రామనకు గొడుగు నీడల్లు బిల్లల మలతాడు బిగువు తాయితులు యిత్తేటి సీతమకు యిరజాజి పూలు నూగాయి సరిపెండ్లు నూటొక్కమాడా గొర్తి ఎద్దులకేమో కొమ్ము కుప్పుల్లూ పచ్చల్ల పణకట్లు పట్టు గౌసేన్ లూ అక్కిడేసే రంబాకూ అంచుచీరల్లూ నాలుబడిగల రైక నాను తీగల్లు గుంటక లచ్చుమయకు గోటంచు పంచా పులిగోరు తాయితులు బొమ్మంచు సెల్లా గుంటకెద్దులకేమొ …

The post యితనాల కడవాకి….! – జానపదగీతం appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%af%e0%b0%bf%e0%b0%a4%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b2_%e0%b0%95%e0%b0%a1%e0%b0%b5%e0%b0%be%e0%b0%95%e0%b0%bf/feed/ 0