కడప చెట్లు – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Mon, 26 Dec 2016 22:47:55 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4 అల్లసాని పెద్దన చౌడూరు నివాసి http://www.kadapa.info/%e0%b0%85%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b0%b8%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b0%bf-%e0%b0%aa%e0%b1%86%e0%b0%a6%e0%b1%8d%e0%b0%a6%e0%b0%a8-%e0%b0%9a%e0%b1%8c%e0%b0%a1%e0%b1%82%e0%b0%b0%e0%b1%81/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%85%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b0%b8%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b0%bf-%e0%b0%aa%e0%b1%86%e0%b0%a6%e0%b1%8d%e0%b0%a6%e0%b0%a8-%e0%b0%9a%e0%b1%8c%e0%b0%a1%e0%b1%82%e0%b0%b0%e0%b1%81/#comments Sat, 17 Aug 2013 03:36:13 +0000 http://www.kadapa.info/telugu/?p=2542 ఆంధ్ర సాహిత్య ప్రబంధాలలో మనుచరిత్ర కున్నంత స్థానం మరే ప్రబంధానికీ లేదు. అల్లసాని పెద్దనామాత్యుడీ ప్రబంధాన్ని రచించాడు. ఈయన నందవరీక బ్రాహ్మణుడు. చొక్కనామాత్యుని పుత్రుడు. అహోబలం మఠం పాలకుడు శఠగోపయతి వల్ల చతుర్విధ కవిత్వాలు సంపాదించుకొన్నాడు. అల్లసాని పెద్దన శ్రీకృష్ణదేవరాయల కొలువులో ప్రవేశించక మునుపే హరికథాసారం రచించాడు. ఈ గ్రంథం లభ్యం కాలేదు. ఇందలి కొన్ని పద్యాలను కస్తూరి రంగకవి తన ఆనందరంగరాట్ఛందంలో ఉదాహరించాడు. శ్రీకృష్ణరాయలు క్రీ.శ. 1509లో విజయనగర సింహాసనం అధిష్ఠించాడు. అప్పటికే ఆ రాజ్యం …

The post అల్లసాని పెద్దన చౌడూరు నివాసి appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%85%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b0%b8%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b0%bf-%e0%b0%aa%e0%b1%86%e0%b0%a6%e0%b1%8d%e0%b0%a6%e0%b0%a8-%e0%b0%9a%e0%b1%8c%e0%b0%a1%e0%b1%82%e0%b0%b0%e0%b1%81/feed/ 2