కడప మండల చరిత్రము – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Thu, 21 Dec 2017 18:41:17 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 కడప మండల చరిత్రము : జనమంచి శేషాద్రి శర్మ http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b0%a1%e0%b0%aa-%e0%b0%ae%e0%b0%82%e0%b0%a1%e0%b0%b2-%e0%b0%9a%e0%b0%b0%e0%b0%bf%e0%b0%a4%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%ae%e0%b1%81/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b0%a1%e0%b0%aa-%e0%b0%ae%e0%b0%82%e0%b0%a1%e0%b0%b2-%e0%b0%9a%e0%b0%b0%e0%b0%bf%e0%b0%a4%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%ae%e0%b1%81/#respond Sun, 14 Feb 2016 10:38:19 +0000 http://www.kadapa.info/?p=6559 పుస్తకం: కడప మండల చరిత్రము రచయిత: జనమంచి శేషాద్రి శర్మ ప్రచురణ సంవత్సరం: 1927 వర్గీకరణ: కడప జిల్లా చరిత్ర

The post కడప మండల చరిత్రము : జనమంచి శేషాద్రి శర్మ appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b0%a1%e0%b0%aa-%e0%b0%ae%e0%b0%82%e0%b0%a1%e0%b0%b2-%e0%b0%9a%e0%b0%b0%e0%b0%bf%e0%b0%a4%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%ae%e0%b1%81/feed/ 0