కడవ – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sun, 20 Jan 2019 17:49:18 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 దూరి సూడు దుర్గం సూడు మామా – జానపదగీతం http://www.kadapa.info/%e0%b0%a6%e0%b1%82%e0%b0%b0%e0%b0%bf-%e0%b0%b8%e0%b1%82%e0%b0%a1%e0%b1%81-%e0%b0%a6%e0%b1%81%e0%b0%b0%e0%b1%8d%e0%b0%97%e0%b0%82-%e0%b0%b8%e0%b1%82%e0%b0%a1%e0%b1%81-%e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%ae/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%a6%e0%b1%82%e0%b0%b0%e0%b0%bf-%e0%b0%b8%e0%b1%82%e0%b0%a1%e0%b1%81-%e0%b0%a6%e0%b1%81%e0%b0%b0%e0%b1%8d%e0%b0%97%e0%b0%82-%e0%b0%b8%e0%b1%82%e0%b0%a1%e0%b1%81-%e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%ae/#respond Tue, 22 May 2018 17:49:50 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8322 దూరి సూడు దుర్గం సూడు మామా దున్నపోతుల జాడ జూడు మైలవరమూ కట్టా మీద మామా కన్నె పడుచుల బేరీ జూడు అంచుఅంచుల చీరగట్టి మామా సింతపూల రయికా తొడిగీ కులికి కులికీ నడుస్తుంటే మామా పడుసోల్ల గోడు జూడు ||దూరి|| కడవ సంకనబెట్టుకోని నేను ఊరబాయికి నీళ్ళకు పొతే కపెల దోలే సిన్నవాడు మామా కడవనెత్తి కన్నూ గొట్టే ||దూరి|| కండ్ల కాటుక పెట్టూకోని మామా కోమిటింటికి నేనే పొతే కోమిటింటి శెట్టీ కొడుకు మామా …

The post దూరి సూడు దుర్గం సూడు మామా – జానపదగీతం appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%a6%e0%b1%82%e0%b0%b0%e0%b0%bf-%e0%b0%b8%e0%b1%82%e0%b0%a1%e0%b1%81-%e0%b0%a6%e0%b1%81%e0%b0%b0%e0%b1%8d%e0%b0%97%e0%b0%82-%e0%b0%b8%e0%b1%82%e0%b0%a1%e0%b1%81-%e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%ae/feed/ 0