కురుమరము – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Thu, 08 Jan 2015 04:01:57 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 రేనాటి చోళుల పాలన http://www.kadapa.info/%e0%b0%9a%e0%b1%8b%e0%b0%b3%e0%b1%81%e0%b0%b2_%e0%b0%aa%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b0%a8/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%9a%e0%b1%8b%e0%b0%b3%e0%b1%81%e0%b0%b2_%e0%b0%aa%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b0%a8/#respond Thu, 08 Jan 2015 04:01:57 +0000 http://www.kadapa.info/?p=5177 రేనాటి చోళుల పాలన – ఇతర విశేషములు రేనాటి చోళులు మొదట పల్లవుల తరువాత బాదామి చాళుక్యుల సామంతులుగా ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. అయినప్పటికి పల్లవ మహేంద్రవర్మ కాలమునందు పుణ్య కుమారుడు స్వతంత్ర ప్రతిప్రత్తితో రేనాటి రాజ్యమును పాలించినట్లు అతడు వేయించిన తామ్ర శాసనములు, రామేశ్వరం శిలాశాసనం సూచిస్తున్నవి. రేనాటి చోళరాజులు తమను ప్రాచీన చోళరాజు కరికాలునికి చెందినవారుగా చెప్పుకొనుటవలన, కొందరి రాజుల పేర్లు చోళ మహారాజులని ఉండుట చేతను, వీరు కావేరి తీరమున గల ఆది చోళ …

The post రేనాటి చోళుల పాలన appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%9a%e0%b1%8b%e0%b0%b3%e0%b1%81%e0%b0%b2_%e0%b0%aa%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b0%a8/feed/ 0