కొండాలరెడ్డి – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sun, 20 Jan 2019 18:03:55 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.1 దూరం సేను దున్న‌మాకు – జానపదగీతం http://www.kadapa.info/%e0%b0%a6%e0%b1%82%e0%b0%b0%e0%b0%82-%e0%b0%b8%e0%b1%87%e0%b0%a8%e0%b1%81/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%a6%e0%b1%82%e0%b0%b0%e0%b0%82-%e0%b0%b8%e0%b1%87%e0%b0%a8%e0%b1%81/#respond Sun, 20 Jan 2019 18:03:37 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8690 దూరం సేను దున్న‌మాకు దిన్నెలెక్కి సూడ‌మాకు ఊరి ముందర ఉల‌వ స‌ల్ల‌య్యో కొండాలరెడ్డి ||దూరం సేను|| అత‌డుః కొత్త ప‌ల్లె చేల‌ల్లో న కంది బాగా పండి ఉంది కంది కొయ్య‌ను వ‌స్తావేమ్మా నా చిన్నారి సుబ్బులు కంది కొయ్య‌ను వ‌స్తావేమ‌మ్మా .. ఆమెః కంది కొయ్య‌ను వ‌స్తానబ్బీ ఎడ‌మ కంటికి ఎండా త‌గిలే కోరు మీటి గొడుగు ప‌ట్ట‌య్యో కొండాల రెడ్డి కోరు మీటి గొడుగు ప‌ట్ట‌య్యో  ||దూరం సేను|| అత‌డుః వ‌ల్లూరు సేల‌ల్లోన వ‌రి బాగా …

The post దూరం సేను దున్న‌మాకు – జానపదగీతం appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%a6%e0%b1%82%e0%b0%b0%e0%b0%82-%e0%b0%b8%e0%b1%87%e0%b0%a8%e0%b1%81/feed/ 0
మామరో కొండాలరెడ్డి – జానపదగీతం http://www.kadapa.info/%e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%ae%e0%b0%b0%e0%b1%8b-%e0%b0%95%e0%b1%8a%e0%b0%82%e0%b0%a1%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b0%b0%e0%b1%86%e0%b0%a1%e0%b1%8d%e0%b0%a1%e0%b0%bf/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%ae%e0%b0%b0%e0%b1%8b-%e0%b0%95%e0%b1%8a%e0%b0%82%e0%b0%a1%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b0%b0%e0%b1%86%e0%b0%a1%e0%b1%8d%e0%b0%a1%e0%b0%bf/#respond Tue, 22 May 2018 19:05:01 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8328 మామరో కొండాలరెడ్డి మామిడీ పూవంటిదాన్ని పాయముంటే ఏలుకుంటావా కొండాలరెడ్డి-సేసుకొని సూసుకుంటావా అంతనైతి ఇంతనైతి సంతలో నెరవాజి నైతి తగులుకొని నీయంట నేనొత్తి కొండాలరెడ్డి ముగము సాటు సేయకోయబ్బి ||మామరో || సింతమాని ఇంటిదాన్ని సిలకలా కొమ్మాల దాన్ని సిలుకు సీరల వాలుజడదాన్ని కొండాలరెడ్డి కులుకు నడకల ఎర్రసినదాన్ని ||మామరో || కొత్తకుండల నీరుతీపి కోరిన మగవాడు తీపి వాడిన దంటెంతతీపబ్బి కొండాలరెడ్డి వాలలాడె బాలపాయము ||మామరో || బాయిగడ్డన బంగిసెట్టు ఎండితే ఒకదమ్ము పట్టు కోరేదాన్ని కొంగుపట్టబ్బి …

The post మామరో కొండాలరెడ్డి – జానపదగీతం appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%ae%e0%b0%b0%e0%b1%8b-%e0%b0%95%e0%b1%8a%e0%b0%82%e0%b0%a1%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b0%b0%e0%b1%86%e0%b0%a1%e0%b1%8d%e0%b0%a1%e0%b0%bf/feed/ 0