కొర్రబువ్వ – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sun, 28 Jul 2019 11:21:18 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 ఆ బువ్వ http://www.kadapa.info/%e0%b0%86-%e0%b0%ac%e0%b1%81%e0%b0%b5%e0%b1%8d%e0%b0%b5/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%86-%e0%b0%ac%e0%b1%81%e0%b0%b5%e0%b1%8d%e0%b0%b5/#respond Sun, 28 Jul 2019 11:21:18 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8781 ఆ బువ్వ అంటే తెలుసా మీకు? నా చిన్నప్పటి స్నేహితులు తెలీదు, మా వూరు తెలీదు, అవి ఏవీ తెలీనప్పుడు ఆబువ్వ అంటే ఎట్ట తెలుస్తుందిలెండి? ఆబువ్వ అంటే ఏ బువ్వో కాదండి, ఇప్పుడు మనందరం తింటున్న వరి బియ్యం బువ్వ. అందరం తినే అన్నానికి అంతగా చెప్పాల్నా అనొచ్చు. ఇప్పుడు అందరం తింటున్నాం కాని అప్పుడు మేం తినేవాళ్ళం కాదండి. తినేవాళ్ళం కాదంటే కొవ్వెక్కి తినేవాళ్ళంకాదని కాదు. అప్పుడు మాకు ఆబువ్వ అందుబాటులో వుండేది కాదు, …

The post ఆ బువ్వ appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%86-%e0%b0%ac%e0%b1%81%e0%b0%b5%e0%b1%8d%e0%b0%b5/feed/ 0