గండికోట చెన్నకేశవుడు – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Mon, 19 Feb 2018 22:05:28 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 చెయ్యరాని చేతల వోచెన్నకేశ్వరా – అన్నమయ్య సంకీర్తన http://www.kadapa.info/%e0%b0%9a%e0%b1%86%e0%b0%af%e0%b1%8d%e0%b0%af%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b0%bf%e0%b0%9a%e0%b1%87%e0%b0%a4%e0%b0%b2/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%9a%e0%b1%86%e0%b0%af%e0%b1%8d%e0%b0%af%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b0%bf%e0%b0%9a%e0%b1%87%e0%b0%a4%e0%b0%b2/#respond Sun, 18 Feb 2018 05:39:37 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8027 గండికోట చెన్నకేశవుని సంకీర్తన – 3 చెన్నకేశవుని యెడల అపారమైన భక్తిప్రపత్తులు కలిగిన అన్నమయ్య తన కీర్తనలలో ఆ స్వామిని స్తుతించి తరించినాడు. విజయనగర సామ్రాజ్య కాలంలో వెలుగులీని హైందవ సంప్రదాయానికీ, సంస్కృతికీ ప్రతీకగా నిలిచిన గండికోటలో చెన్నకేశవుని ఆలయం ఒకటి ఉండేది. ఈ ఆలయాన్ని దర్శించిన అన్నమయ్య ఇక్కడి చెన్నకేశవుడి ప్రణయ గాధను ఈ విధంగా స్తుతిస్తున్నాడు… వర్గం : శృంగార సంకీర్తన రాగము: సామంతం రేకు: 1354-5 సంపుటము: 23-323 చెయ్యరాని చేఁతల వోచెన్నకేశ్వరా చేయం టేవు గండికోట …

The post చెయ్యరాని చేతల వోచెన్నకేశ్వరా – అన్నమయ్య సంకీర్తన appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%9a%e0%b1%86%e0%b0%af%e0%b1%8d%e0%b0%af%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b0%bf%e0%b0%9a%e0%b1%87%e0%b0%a4%e0%b0%b2/feed/ 0
చెల్లునా నీ కీపనులు చెన్నకేశా – అన్నమయ్య సంకీర్తన http://www.kadapa.info/%e0%b0%9a%e0%b1%86%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b1%81%e0%b0%a8%e0%b0%be-%e0%b0%a8%e0%b1%80-%e0%b0%95%e0%b1%80%e0%b0%aa%e0%b0%a8%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b1%81/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%9a%e0%b1%86%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b1%81%e0%b0%a8%e0%b0%be-%e0%b0%a8%e0%b1%80-%e0%b0%95%e0%b1%80%e0%b0%aa%e0%b0%a8%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b1%81/#respond Sat, 17 Feb 2018 23:28:07 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8024 గండికోట చెన్నకేశవుని స్తుతించిన అన్నమయ్య సంకీర్తన – 2 చెన్నకేశవుని యెడల అపారమైన భక్తిప్రపత్తులు కలిగిన అన్నమయ్య తన కీర్తనలలో ఆ స్వామిని స్తుతించి తరించినాడు. విజయనగర సామ్రాజ్య కాలంలో వెలుగులీని హైందవ సంప్రదాయానికీ, సంస్కృతికీ ప్రతీకగా నిలిచిన గండికోటలో చెన్నకేశవుని ఆలయం ఒకటి ఉండేది. ఈ ఆలయాన్ని దర్శించిన అన్నమయ్య ఇక్కడి చెన్నకేశవుడిని ఈ విధంగా స్తుతిస్తున్నాడు… వర్గం : శృంగార సంకీర్తన రాగము: ముఖారి రేకు: 1009-2 సంపుటము: 20-50 చెల్లునా నీ కీపనులు చెన్న కేశా ‘చెల్లునా …

The post చెల్లునా నీ కీపనులు చెన్నకేశా – అన్నమయ్య సంకీర్తన appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%9a%e0%b1%86%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b1%81%e0%b0%a8%e0%b0%be-%e0%b0%a8%e0%b1%80-%e0%b0%95%e0%b1%80%e0%b0%aa%e0%b0%a8%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b1%81/feed/ 0
చీరలియ్యగదవోయి చెన్నకేశవా – అన్నమయ్య సంకీర్తన http://www.kadapa.info/%e0%b0%9a%e0%b1%80%e0%b0%b0%e0%b0%b2%e0%b0%bf%e0%b0%af%e0%b1%8d%e0%b0%af%e0%b0%97%e0%b0%a6%e0%b0%b5%e0%b1%8b%e0%b0%af%e0%b0%bf/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%9a%e0%b1%80%e0%b0%b0%e0%b0%b2%e0%b0%bf%e0%b0%af%e0%b1%8d%e0%b0%af%e0%b0%97%e0%b0%a6%e0%b0%b5%e0%b1%8b%e0%b0%af%e0%b0%bf/#comments Thu, 28 Mar 2013 21:26:18 +0000 http://www.kadapa.info/telugu/?p=1840 గండికోట చెన్నకేశవుని స్తుతించిన అన్నమయ్య సంకీర్తన చెన్నకేశవుని యెడల అపారమైన భక్తిప్రపత్తులు కలిగిన అన్నమయ్య తన కీర్తనలలో ఆ స్వామిని స్తుతించి తరించినాడు. విజయనగర సామ్రాజ్య కాలంలో వేలుగులీని హైందవ సంప్రదాయానికీ, సంస్కృతికీ ప్రతీకగా నిలిచిన గండికోటలో చెన్నకేశవుని ఆలయం ఒకటి ఉండేది. ఈ ఆలయాన్ని దర్శించిన అన్నమయ్య ఇక్కడి చెన్నకేశవుడిని ఈ విధంగా స్తుతిస్తున్నాడు… రాగం: సామంత కీర్తన సంఖ్య: ౩౧౪(314), ౨౭ (27) వ రాగి రేకు పల్లవి: చీరలియ్యగదవోయి చెన్నకేశవా! చూడు చేరడేసి కన్నుల వో చెన్నకేశవా …

The post చీరలియ్యగదవోయి చెన్నకేశవా – అన్నమయ్య సంకీర్తన appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%9a%e0%b1%80%e0%b0%b0%e0%b0%b2%e0%b0%bf%e0%b0%af%e0%b1%8d%e0%b0%af%e0%b0%97%e0%b0%a6%e0%b0%b5%e0%b1%8b%e0%b0%af%e0%b0%bf/feed/ 1