గోవద్య – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sun, 11 Jun 2017 12:01:12 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 మాలెపాడు శాసనము http://www.kadapa.info/%e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b1%86%e0%b0%aa%e0%b0%be%e0%b0%a1%e0%b1%81-%e0%b0%b6%e0%b0%be%e0%b0%b8%e0%b0%a8%e0%b0%ae%e0%b1%81/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b1%86%e0%b0%aa%e0%b0%be%e0%b0%a1%e0%b1%81-%e0%b0%b6%e0%b0%be%e0%b0%b8%e0%b0%a8%e0%b0%ae%e0%b1%81/#respond Fri, 11 Dec 2015 18:10:35 +0000 http://www.kadapa.info/?p=6488 ప్రదేశము: మాలెపాడు గ్రామము, ఎర్రగుంట్ల మండలం, కమలాపురం తాలూకా, కడప జిల్లా శాసన కాలం: క్రీ.శ. 725 శాసన పాఠం: మొదటి వైపు 1.అ స్వస్తిశ్రీ చోఱమ 2.హా రాజాధిరాజ ప 3.రమేశ్వర విక్రమాది 4.త్యశక్తి కొమర వి 5.క్రమాదితుల కొడుకు 6.[ళ్ళ్]కాశ్యపగోత్ర 7.[న్డు(ఇక్కడ డవత్తును θగా చదవాలి)]శతదిన్డు(ఇక్కడ డవత్తును θగా చదవాలి)శిద్ది 8.[వే]యురేనాణ్డు ఏఱు[వే] 9.[ళు] ఏళుచు[న్డి](ఇక్కడ డవత్తును θగా చదవాలి)కొను 10.[ఱి]పాఱ రేవళ 11.మ్మ೯కాశ్యపగో 12.త్రి(త్రు)నికి ఇచ్చిన 13.[- -]చిఱుంబూరి ఉత్త 14.[- -]శ తూపు೯నదిశ …

The post మాలెపాడు శాసనము appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b1%86%e0%b0%aa%e0%b0%be%e0%b0%a1%e0%b1%81-%e0%b0%b6%e0%b0%be%e0%b0%b8%e0%b0%a8%e0%b0%ae%e0%b1%81/feed/ 0