పెదతిరుమలాచార్య సంకీర్తనలు – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Fri, 13 Mar 2020 13:42:54 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 గడపరాయ చాలదా యింకా (సంకీర్తన) – తాళ్ళపాక పెదతిరుమలాచార్య http://www.kadapa.info/%e0%b0%97%e0%b0%a1%e0%b0%aa%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af-%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b0%a6%e0%b0%be-%e0%b0%af%e0%b0%bf%e0%b0%82%e0%b0%95%e0%b0%be/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%97%e0%b0%a1%e0%b0%aa%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af-%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b0%a6%e0%b0%be-%e0%b0%af%e0%b0%bf%e0%b0%82%e0%b0%95%e0%b0%be/#respond Fri, 13 Mar 2020 13:00:52 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8985 కన్నె సోయగమునకు మురిసిన కడపరాయడు (గడపరాయ )చెలువతో చెలిమి చేసి శృంగారము చేసినాడు. నాయికా నాయకుల సరసములు ప్రొద్దుపోవు వరకు సాగినవి.

The post గడపరాయ చాలదా యింకా (సంకీర్తన) – తాళ్ళపాక పెదతిరుమలాచార్య appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%97%e0%b0%a1%e0%b0%aa%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af-%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b0%a6%e0%b0%be-%e0%b0%af%e0%b0%bf%e0%b0%82%e0%b0%95%e0%b0%be/feed/ 0
ఏమి నీకింత బలువు – పెదతిరుమలయ్య సంకీర్తన http://www.kadapa.info/%e0%b0%8f%e0%b0%ae%e0%b0%bf-%e0%b0%a8%e0%b1%80%e0%b0%95%e0%b0%bf%e0%b0%82%e0%b0%a4-%e0%b0%ac%e0%b0%b2%e0%b1%81%e0%b0%b5%e0%b1%81/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%8f%e0%b0%ae%e0%b0%bf-%e0%b0%a8%e0%b1%80%e0%b0%95%e0%b0%bf%e0%b0%82%e0%b0%a4-%e0%b0%ac%e0%b0%b2%e0%b1%81%e0%b0%b5%e0%b1%81/#respond Sun, 02 Jun 2019 10:47:27 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8748 తాళ్ళపాక అన్నమయ్య, అక్క(ల)మ్మల (అక్కమాంబ) సంతానమైన పెదతిరుమలయ్య వాళ్ళ నాయన మాదిరిగానే శ్రీ వేంకటేశ్వరుని సేవలో తరించినాడు. తిమ్మయ్య, తిమ్మార్య, తిరుమలాచార్య,  తిమ్మడు, తిరుమలగురుడుగా పేర్కొనబడిన  పెదతిరుమలయ్య కూడా దేవుని కడప లక్ష్మీ వల్లభుని దర్శించుకుని తరించినాడు. తన సంకీర్తనలతో కడపరాయని కీర్తించి గానం చేసినాడు. కడపరాయని కీర్తించిన పెదతిరుమలయ్య సంకీర్తనలలో ఇది కూడా ఒకటి. వర్గం: శృంగార సంకీర్తన రాగము: రామక్రియ రేకు: 74-6 సంపుటము: 17-386 ఏమి నీ కింత బలువు యెవ్వ రిచ్చిరి …

The post ఏమి నీకింత బలువు – పెదతిరుమలయ్య సంకీర్తన appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%8f%e0%b0%ae%e0%b0%bf-%e0%b0%a8%e0%b1%80%e0%b0%95%e0%b0%bf%e0%b0%82%e0%b0%a4-%e0%b0%ac%e0%b0%b2%e0%b1%81%e0%b0%b5%e0%b1%81/feed/ 0
కాంతగలనాడు యేకాంతములమాట – పెదతిరుమలయ్య సంకీర్తన http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%a4%e0%b0%97%e0%b0%b2%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%a1%e0%b1%81/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%a4%e0%b0%97%e0%b0%b2%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%a1%e0%b1%81/#respond Sun, 11 Mar 2018 14:13:12 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8143 తాళ్ళపాక అన్నమయ్య, అక్క(ల)మ్మల (అక్కమాంబ) సంతానమైన పెదతిరుమలయ్య వాళ్ళ నాయన మాదిరిగానే శ్రీ వేంకటేశ్వరుని సేవలో తరించినాడు. తిమ్మయ్య, తిమ్మార్య, తిరుమలాచార్య,  తిమ్మడు, తిరుమలగురుడుగా పేర్కొనబడిన  పెదతిరుమలయ్య కూడా దేవుని కడప లక్ష్మీ వల్లభుని దర్శించుకుని తరించినాడు. తన సంకీర్తనలతో కడపరాయని కీర్తించి గానం చేసినాడు. కడపరాయని కీర్తించిన పెదతిరుమలయ్య సంకీర్తనలలో ఇది ( కాంతగలనాడు …) కూడా ఒకటి. వర్గం: శృంగార సంకీర్తన రాగము: రామక్రియ రేకు: 49-7 సంపుటము: 17-296 కాంతగలనాడుఁ యేకాంతములమాట, శ్రీ …

The post కాంతగలనాడు యేకాంతములమాట – పెదతిరుమలయ్య సంకీర్తన appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%a4%e0%b0%97%e0%b0%b2%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%a1%e0%b1%81/feed/ 0