బాపనోల్లు – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sat, 21 Apr 2018 20:20:38 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 శివశివ మూరితివి గణనాతా – భజన పాట http://www.kadapa.info/%e0%b0%b6%e0%b0%bf%e0%b0%b5%e0%b0%b6%e0%b0%bf%e0%b0%b5-%e0%b0%ae%e0%b1%82%e0%b0%b0%e0%b0%bf%e0%b0%a4%e0%b0%bf%e0%b0%b5%e0%b0%bf/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b6%e0%b0%bf%e0%b0%b5%e0%b0%b6%e0%b0%bf%e0%b0%b5-%e0%b0%ae%e0%b1%82%e0%b0%b0%e0%b0%bf%e0%b0%a4%e0%b0%bf%e0%b0%b5%e0%b0%bf/#respond Sat, 21 Apr 2018 20:13:47 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8204 కోలాట కోపుల్లో తాలుపుగట్టి మొదటిది. ‘శివశివ మూరితివి’ అనే ఈ పాట తాలుపుగట్టి కోపుల్లో కడప జిల్లాలో జానపదులు పాడుకునే గణపతి ప్రార్థనా గీతమిది.. వర్గం : భజన పాటలు శివశివ మూరితివి గణనాతా – నువ్వు శివునీ కుమారుడవు గణనాతా ||శివ|| బుద్ది నీదే బుద్ది నీదే గణనాతా ఈ జగతి గొలుచు దేవుడవు గణనాతా ||శివ|| సదువు నీదే సాము నీదే గణనాతా సారస్వతి నీకు దండం గణనాతా ||శివ|| బాపనోళ్ళు నిన్ను గొలువ …

The post శివశివ మూరితివి గణనాతా – భజన పాట appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b6%e0%b0%bf%e0%b0%b5%e0%b0%b6%e0%b0%bf%e0%b0%b5-%e0%b0%ae%e0%b1%82%e0%b0%b0%e0%b0%bf%e0%b0%a4%e0%b0%bf%e0%b0%b5%e0%b0%bf/feed/ 0
కడప జిల్లా సామెతలు – ‘అ’తో మొదలయ్యేవి http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b0%a1%e0%b0%aa-%e0%b0%9c%e0%b0%bf%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b0%be-%e0%b0%b8%e0%b0%be%e0%b0%ae%e0%b1%86%e0%b0%a4%e0%b0%b2%e0%b1%81-%e0%b0%85/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b0%a1%e0%b0%aa-%e0%b0%9c%e0%b0%bf%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b0%be-%e0%b0%b8%e0%b0%be%e0%b0%ae%e0%b1%86%e0%b0%a4%e0%b0%b2%e0%b1%81-%e0%b0%85/#respond Sun, 04 Feb 2018 18:41:42 +0000 http://www.kadapa.info/?p=7892 ‘అ‘తో మొదలయ్యే కడప జిల్లా సామెతలు అందరూ బాపనోల్లే, గంప కింద కోడి ఏమైనట్లు? అంగట్లో అన్నీ ఉన్నా అల్లుడు నోట్లో శని అన్నీ ఉన్నెమ్మ అణిగిమణిగి ఉంటే ఏమీ లేనమ్మ ఎగిసెగిసి పడిందంట అన్నీ తెలిసినమ్మ అమావాస్య నాడు చస్తే, ఏమీ తెలీనమ్మ ఏకాదశి నాడు చచ్చిందంట అడక్కుండా అమ్మయినా పెట్టదు అడివి పంది సేను మేసి పొతే, ఊరపంది సెవులు కోసినట్టు అడివి సెట్టుకు యానాదోడు పెట్టిందే పేరు అడుక్కునే వాడిని బుడుక్కునేవాడు అడిగినట్లు అడ్డబొట్టోడు, …

The post కడప జిల్లా సామెతలు – ‘అ’తో మొదలయ్యేవి appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b0%a1%e0%b0%aa-%e0%b0%9c%e0%b0%bf%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b0%be-%e0%b0%b8%e0%b0%be%e0%b0%ae%e0%b1%86%e0%b0%a4%e0%b0%b2%e0%b1%81-%e0%b0%85/feed/ 0