రారా రచనలు – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sun, 15 Sep 2019 18:51:42 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 సంవేదన (త్రైమాసిక పత్రిక) – అక్టోబర్ 1968 http://www.kadapa.info/%e0%b0%b8%e0%b0%82%e0%b0%b5%e0%b1%87%e0%b0%a6%e0%b0%a8-%e0%b0%85%e0%b0%95%e0%b1%8d%e0%b0%9f%e0%b1%8b%e0%b0%ac%e0%b0%b0%e0%b1%8d-1968/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b8%e0%b0%82%e0%b0%b5%e0%b1%87%e0%b0%a6%e0%b0%a8-%e0%b0%85%e0%b0%95%e0%b1%8d%e0%b0%9f%e0%b1%8b%e0%b0%ac%e0%b0%b0%e0%b1%8d-1968/#respond Sun, 15 Sep 2019 18:49:56 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8850 పుస్తకం : సంవేదన ,  సంపాదకత్వం: రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి , ప్రచురణ : యుగసాహితి, అక్టోబర్1968లో ప్రచురితం.

The post సంవేదన (త్రైమాసిక పత్రిక) – అక్టోబర్ 1968 appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b8%e0%b0%82%e0%b0%b5%e0%b1%87%e0%b0%a6%e0%b0%a8-%e0%b0%85%e0%b0%95%e0%b1%8d%e0%b0%9f%e0%b1%8b%e0%b0%ac%e0%b0%b0%e0%b1%8d-1968/feed/ 0
సంవేదన (త్రైమాసిక పత్రిక) – జులై 1968 http://www.kadapa.info/%e0%b0%b8%e0%b0%82%e0%b0%b5%e0%b1%87%e0%b0%a6%e0%b0%a8-%e0%b0%9c%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b1%88-1968/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b8%e0%b0%82%e0%b0%b5%e0%b1%87%e0%b0%a6%e0%b0%a8-%e0%b0%9c%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b1%88-1968/#respond Mon, 06 May 2019 20:29:41 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8736 పుస్తకం : సంవేదన ,  సంపాదకత్వం: రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి , ప్రచురణ : యుగసాహితి, జులై 1968లో ప్రచురితం.

The post సంవేదన (త్రైమాసిక పత్రిక) – జులై 1968 appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b8%e0%b0%82%e0%b0%b5%e0%b1%87%e0%b0%a6%e0%b0%a8-%e0%b0%9c%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b1%88-1968/feed/ 0
సంవేదన (త్రైమాసిక పత్రిక) – ఏప్రిల్ 1968 http://www.kadapa.info/%e0%b0%b8%e0%b0%82%e0%b0%b5%e0%b1%87%e0%b0%a6%e0%b0%a8-%e0%b0%8f%e0%b0%aa%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%bf%e0%b0%b2%e0%b1%8d-1968/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b8%e0%b0%82%e0%b0%b5%e0%b1%87%e0%b0%a6%e0%b0%a8-%e0%b0%8f%e0%b0%aa%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%bf%e0%b0%b2%e0%b1%8d-1968/#respond Sun, 03 Feb 2019 19:07:28 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8692 పుస్తకం : సంవేదన ,  సంపాదకత్వం: రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి , ప్రచురణ : యుగసాహితి, ఏప్రిల్ 1968లో ప్రచురితం.

The post సంవేదన (త్రైమాసిక పత్రిక) – ఏప్రిల్ 1968 appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b8%e0%b0%82%e0%b0%b5%e0%b1%87%e0%b0%a6%e0%b0%a8-%e0%b0%8f%e0%b0%aa%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%bf%e0%b0%b2%e0%b1%8d-1968/feed/ 0
అలసిన గుండెలు (కథల సంపుటి) – రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి http://www.kadapa.info/%e0%b0%85%e0%b0%b2%e0%b0%b8%e0%b0%bf%e0%b0%a8-%e0%b0%97%e0%b1%81%e0%b0%82%e0%b0%a1%e0%b1%86%e0%b0%b2%e0%b1%81-%e0%b0%95%e0%b0%a5%e0%b0%b2-%e0%b0%b8%e0%b0%82%e0%b0%aa%e0%b1%81%e0%b0%9f%e0%b0%bf/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%85%e0%b0%b2%e0%b0%b8%e0%b0%bf%e0%b0%a8-%e0%b0%97%e0%b1%81%e0%b0%82%e0%b0%a1%e0%b1%86%e0%b0%b2%e0%b1%81-%e0%b0%95%e0%b0%a5%e0%b0%b2-%e0%b0%b8%e0%b0%82%e0%b0%aa%e0%b1%81%e0%b0%9f%e0%b0%bf/#respond Sun, 22 Oct 2017 17:29:57 +0000 http://www.kadapa.info/?p=7661 అలసిన గుండెలు ఈ-పుస్తకం రారాగా చిరపరిచితులైన రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి గారి కథల సంపుటి ‘అలసిన గుండెలు’. 1960 ఆగస్టులో ప్రచురితం. ప్రచురణ: విద్యోదయ పబ్లికేషన్స్, కడప జిల్లా. ఇందులో రారా గారి 12 కథలున్నాయి.

The post అలసిన గుండెలు (కథల సంపుటి) – రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%85%e0%b0%b2%e0%b0%b8%e0%b0%bf%e0%b0%a8-%e0%b0%97%e0%b1%81%e0%b0%82%e0%b0%a1%e0%b1%86%e0%b0%b2%e0%b1%81-%e0%b0%95%e0%b0%a5%e0%b0%b2-%e0%b0%b8%e0%b0%82%e0%b0%aa%e0%b1%81%e0%b0%9f%e0%b0%bf/feed/ 0
కొల్లాయి గట్టితే నేమి? : రారా సమీక్ష http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b1%8a%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%bf-%e0%b0%97%e0%b0%9f%e0%b1%8d%e0%b0%9f%e0%b0%bf%e0%b0%a4%e0%b1%87-%e0%b0%a8%e0%b1%87%e0%b0%ae%e0%b0%bf/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b1%8a%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%bf-%e0%b0%97%e0%b0%9f%e0%b1%8d%e0%b0%9f%e0%b0%bf%e0%b0%a4%e0%b1%87-%e0%b0%a8%e0%b1%87%e0%b0%ae%e0%b0%bf/#respond Sun, 11 Jun 2017 11:58:34 +0000 http://www.kadapa.info/?p=6314 1919-20 నాటి ఆర్థిక, సాంఘిక, రాజకీయ పరిస్థితులను చిత్రించే ప్రయత్నంలో శ్రీ మహీధర రామమోహన రావు గారు రచించిన నవల “కొల్లాయి గట్టితేనేమి?”. పంజాబ్ లో రౌలట్ చట్టం అంతకుముందే అమల్లోకి వచ్చింది. జలియన్ వాలాబాగ్ హత్యాకాండ అప్పుడప్పుడే జరిగింది. బ్రిటీష్ వ్యతిరేకత పై వర్గాల్లోనే అయినా దావానలంలా వ్యాపిస్తున్నది; జాతీయతాభావం గ్రామసీమల్లోకీ, సామాన్య జనంలోకి ప్రవేశిస్తున్నది. దీనికి చిహ్నంగా కాంగ్రెసు మీద గాంధీ ఆధిపత్యం బలపడుతున్నది. అంతవరకూ విధ్యాధికుల సంస్థగా వుండిన కాంగ్రెస్ సామాన్య ప్రజల …

The post కొల్లాయి గట్టితే నేమి? : రారా సమీక్ష appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b1%8a%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%bf-%e0%b0%97%e0%b0%9f%e0%b1%8d%e0%b0%9f%e0%b0%bf%e0%b0%a4%e0%b1%87-%e0%b0%a8%e0%b1%87%e0%b0%ae%e0%b0%bf/feed/ 0
ఆపదేనా? (కథ) – రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి http://www.kadapa.info/%e0%b0%86%e0%b0%aa%e0%b0%a6%e0%b1%87%e0%b0%a8%e0%b0%be-%e0%b0%95%e0%b0%a5/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%86%e0%b0%aa%e0%b0%a6%e0%b1%87%e0%b0%a8%e0%b0%be-%e0%b0%95%e0%b0%a5/#respond Thu, 09 Mar 2017 20:55:28 +0000 http://www.kadapa.info/?p=7351 ఆపదేనా? అనే పేరుతో రారా గా ప్రసిద్దులయిన రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి గారు రాసిన కథ. 1984 సెప్టెంబరు నాటి ‘జ్యోతి’ మాసపత్రికలో ప్రచురితం.

The post ఆపదేనా? (కథ) – రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%86%e0%b0%aa%e0%b0%a6%e0%b1%87%e0%b0%a8%e0%b0%be-%e0%b0%95%e0%b0%a5/feed/ 0
సాహిత్యంలో నిబద్ధత అంటే ఏమిటి? ఎంతమేరకు? : 1 http://www.kadapa.info/%e0%b0%a8%e0%b0%bf%e0%b0%ac%e0%b0%a6%e0%b1%8d%e0%b0%a7%e0%b0%a4-commitment/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%a8%e0%b0%bf%e0%b0%ac%e0%b0%a6%e0%b1%8d%e0%b0%a7%e0%b0%a4-commitment/#respond Fri, 07 Aug 2015 02:36:38 +0000 http://www.kadapa.info/?p=6095 సాహిత్యంలో రచయితకు ఉండాల్సిన నిబద్ధత (commitment) గురించి సోదాహరణంగా వివరిస్తూ రారాగా పరిచితులైన సుప్రసిద్ధ విమర్శకులు కీ.శే. రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి గారు రాసిన వ్యాసమిది. రారా గారు చాలా కాలం క్రితం రాసిన ఈ వ్యాసాన్ని రారా స్మారక సమితి సౌజన్యంతో ‘మిసిమి’ మాసపత్రిక  1992 మే నెల సంచికలో పునః ప్రచురించింది. రారా గారు రాసిన ఈ అమూల్యమైన వ్యాసం నాటి తరం సాహితీకారులకు నిబద్ధత యొక్క ఆవశ్యకతను తెలియచేసింది. ఇది నేటి తరం సాహితీకారులకు, …

The post సాహిత్యంలో నిబద్ధత అంటే ఏమిటి? ఎంతమేరకు? : 1 appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%a8%e0%b0%bf%e0%b0%ac%e0%b0%a6%e0%b1%8d%e0%b0%a7%e0%b0%a4-commitment/feed/ 0
ఓడిపోయిన సంస్కారం (కథ) – రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి ( రా.రా ) http://www.kadapa.info/%e0%b0%93%e0%b0%a1%e0%b0%bf%e0%b0%aa%e0%b1%8b%e0%b0%af%e0%b0%bf%e0%b0%a8-%e0%b0%b8%e0%b0%82%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%95%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%82/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%93%e0%b0%a1%e0%b0%bf%e0%b0%aa%e0%b1%8b%e0%b0%af%e0%b0%bf%e0%b0%a8-%e0%b0%b8%e0%b0%82%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%95%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%82/#respond Sat, 05 May 2012 19:32:50 +0000 http://www.kadapa.info/telugu/?p=1139 సుందరమ్మకంతా కలలో ఉన్నట్లుంది. పెండ్లంటే మేళతాళాలూ, పెద్దల హడావుడీ, పిల్లల కోలాహలం, మొదలైనవన్నీ వుంటాయనే ఆమె మొదట భయపడింది. మూడేండ్లనాడు తన మొదటి పెండ్లి ఆ విధంగానే జరిగింది. ఈ రెండవ పెండ్లి యే ఆర్భాటమూ లేకుండా కొద్దిమంది ఆత్మీయుల సమక్షంలో నవనాగరిక పద్ధతిలో జరుగుతుందని వారం రోజులనాడు తెలిసినప్పుడు ఆమె కెంతో మనశ్శాంతి కలిగింది. పెండ్లి ఐన సంవత్సరానికే వైధవ్యభారం నెత్తిన వేసుకొని పుట్టినిల్లు జేరిన తాను తిరిగి పెండ్లికూతురు వేషం ధరించాలంటే ఆమె చాలా …

The post ఓడిపోయిన సంస్కారం (కథ) – రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి ( రా.రా ) appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%93%e0%b0%a1%e0%b0%bf%e0%b0%aa%e0%b1%8b%e0%b0%af%e0%b0%bf%e0%b0%a8-%e0%b0%b8%e0%b0%82%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%95%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%82/feed/ 0