కడప జిల్లా శాసనాలు – సంస్కృతి చరిత్ర

చదవండి :  మేఘదూతము

ఇదీ చదవండి!

మాలెపాడు శాసనము

కలమళ్ళ శాసనము

1. ….. 2. క ల్ము తు రా 3. జు ధనంజ 4. యుదు రేనా 5. ణ్డు …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: