సీరల్ కావలెనా – జానపద గీతం

వర్గం: జట్టిజాం పాట

పాడటానికి అనువైన రాగం: హిందుస్తాని తోడి రాగస్వరాలు (ఆదితాళం)

అందమైన మేనత్త కొడుకు పైన ఆపలేని అనురాగం పెంచుకుంది ఆ పల్లె పడుచు. అందుకే బావ చీరెలూ, సొమ్ములూ తెచ్చిస్తానని సెప్పినా వద్దంటుంది ఆ మరదలు పిల్ల. ఆ మరదలు పిల్ల మనసులోని మాటను జానపదులు ఇలా పాటలా పాడుకుంటారు…

పల్లె పడుచు తైలవర్ణ చిత్రం (చిత్రకారుడు: జాన్ విల్కిన్స్)
పల్లె పడుచు తైలవర్ణ చిత్రం (చిత్రకారుడు: జాన్ విల్కిన్స్)

సీరెల్ కావలెనా – రయికల్ కావలెనా
నీకేం కావాలనే మైదుకూరు సంతలోనా

సీరల్ నా కొద్దురో – రయికల్ నా కొద్దురో
నీవే నీవే నీవే కావాలరో రంగమ్మత్త కొడుకా

చదవండి :  ఓ రాయలసీమ రైతన్నా ! - జానపద గీతం

కమ్మల్ కావలెనా – కడియాల్ కావలెనా
నీకేం కావలనే పొద్దుటూరు సంతలోనా

కమ్మల్ నాకొద్దురా – కడియాల్ నాకొద్దురా
నీవే నీవే నీవే కావాలిరో రంగమ్మత్త కొడుకా

ఆరం కావలెనా – గొలుసుల్ కావలెనా
నీకేం కావాలనే – బద్వేల్ బజారులోనా

ఆరం నాకొద్దురా – గొలుసుల్ నాకొద్దురా
నీవే నీవే నీవే కావాలిరో రంగమ్మత్త కొడుకా

నేనే కావాలంటే – సుబ్బమ్మత్త కూతురా
అయ్యన్ అడగలనే – మా అమ్మన్ అడగలనే

చదవండి :  ఎత్తులపై గళమెత్తు - సొదుం శ్రీకాంత్

అయ్యన్ నేనడుగుతా – మీ అమ్మన్ నేనడుగుతా
పద పదా బావ ఇంటికెళ్ళిపోదాము…

పాటను సేకరించినవారు: కలిమిశెట్టి మునెయ్య, దొమ్మరనంద్యాల, కడప జిల్లా

ఇదీ చదవండి!

శివశివ మూరితివి

శివశివ మూరితివి గణనాతా – భజన పాట

కోలాట కోపుల్లో తాలుపుగట్టి మొదటిది. ‘శివశివ మూరితివి’ అనే ఈ పాట తాలుపుగట్టి కోపుల్లో కడప జిల్లాలో జానపదులు పాడుకునే …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: