‘వదినకు ఒకసరి…’ జానపద గీతం

వదినకు ఒకసరి
బిందెకు బిగసరి
బంగారు జడ కుచ్చుల మా వదిన
అహ బంగారు జడ కుచ్చుల మావదిన
।వదినకు ।

తాటి తోపులో
పామును చూసి (2) వడ్డాణమంటది మా వదిన
తన నడుముకు కట్టమంటది మా వదిన
।వదినకు ।

చెరువులొ ఉండే
కప్పల్ని చూసి
బోండాలంటది మా వదిన
తాను భోంచేస్తానంటది మా వదిన
।వదినకు ।

బండిని తోలే
బండోణ్ని చూసి
నా మొగుడంటది మా వదిన
ఎగిరి బండెక్కి కూర్చుంటది మా వదిన
।వదినకు ।

చదవండి :  బావా... నన్ను సేరుకోవా! - జానపద గీతం

ఇదీ చదవండి!

రామభద్ర రఘువీర

భరతుడా! నా చిన్ని తమ్ముడా (చెక్కభజన పాట)

ఒకప్పుడు రామాయణ, భారత, భాగవత కథలు జానపదుల జీవితంలో నిత్య పారాయణాలు. వారికి ఇంతకంటే ఇష్టమైన కథలు మరేవీ ఉండవేమో! …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: