శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు…

కౌసల్యా సుప్రజా రామ పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే |

ఉత్తిష్ఠ నరశార్దూల కర్తవ్యం దైవమాహ్నికమ్ || ౧ ||

sriramnavami

చదవండి :  ఈ పొద్దూ రేపూ చింతకొమ్మదిన్నె గంగమ్మ జాతర

ఒక వ్యాఖ్య

  1. జై శ్రీరాం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: