హోమ్ » చరిత్ర » శాసనాలు (page 2)

శాసనాలు

పందివీడు శాసనము

మాలెపాడు శాసనము

పందివీడు, బద్వేలు తాలూకాలో సగిలేటి ఒడ్డున ఉన్న ఒక గ్రామము. ఈ గ్రామంలోని చెన్నకేశవ స్వామి సన్నిధిలో ఉన్న గరుడ స్తూపంపైన చెక్కబడిన శాసనమిది. శార్వరి నామ తెలుగు సంవత్సరంలో పోతరాజు అనే ఆయన చెన్నకేశవుని సన్నిధిలో గరుడాళ్వారుల ప్రతిష్టించిన విషయం ఈ శాసనం ద్వారా తెలుస్తోంది. శాసన పాఠము: 1. [శుభ] …

పూర్తి వివరాలు

తంగేడుపల్లి శాసనము

మాలెపాడు శాసనము

తంగేడుపల్లి బద్వేలు తాలూకాలోని ఒక గ్రామము. ఆ ఊరి పొలాలలో ఉన్న ఒక శిల్పం పైన లభ్యమైన శాసనమిది. ఒక వీరపుత్రుని గురించి ఇందులో చెక్కబడి ఉంది. ఇతరత్రా వివరాలు లేవు, అస్పష్టం. శాసన పాఠము: 1. మార? మం [దు] 2. – కొడు [కు] 3. – – మాల …

పూర్తి వివరాలు

బెస్తవేముల శాసనం

మాలెపాడు శాసనము

బెస్తవేముల జమ్మలమడుగు తాలూకాలోని ఒక గ్రామం. ఈ గ్రామంలోని సర్వే నంబరు 34 వద్ద ఏర్పాటు చేసిన హద్దు రాయి (స్థానికంగా వీటిని రొమ్ము రాళ్ళు అని కూడా వ్యవహరిస్తారు) పైన రాసిన శాసనమిది. ఇందులోని విషయం అస్పష్టంగా ఉంది. శాసన పాఠము: 1. —| బెస్తవేముల[ప] 2. —– న – …

పూర్తి వివరాలు

అన్నలూరు శాసనము

మాలెపాడు శాసనము

అన్నలూరు ప్రొద్దుటూరు తాలూకాలోని ఒక గ్రామము. గ్రామంలోని చెన్నకేశవ గుడి ముందర లభ్యమైన శాసనమిది. బుక్కరాజు తిరుమలరాజు అనే ఆయన అలిమేలుమంగ, తిరువెంగలనాధులకు అన్నలూరు గ్రామాన్ని సమర్పించినట్లు శాసనాన్ని బట్టి తెలుస్తోంది. శాసన పాఠం: 1. శ్రీ అల్లిమేను మంగ్గ తిరువెంగ్గళనాథదేవున్కి 2. బుక్కరాజు తిరుమలరాజు సమప్పి౯౦చ్చిన అ 3. న్నలూరు It …

పూర్తి వివరాలు

కలమళ్ళ శాసనము

మాలెపాడు శాసనము

1. ….. 2. క ల్ము తు రా 3. జు ధనంజ 4. యుదు రేనా 5. ణ్డు ఏళన్ 6. చిఱుంబూరి 7. రేవణకాలు 8. పు చెనూరుకాజు 9. అఱి కళా ఊరి 10. ణ్డ వారు ఊరి 11. 12. 13. 14. 15. 16. హాపాతకస …

పూర్తి వివరాలు

ఎర్రగుడిపాడు శాసనము

మాలెపాడు శాసనము

ఎర్రగుడిపాడు కమలాపురం తాలూకాలోని ఒక గ్రామము. ఈ శాసనం క్రీ.శ. 575 నాటికి చెందినది కావచ్చు. మొదటివైపు 1. స్వస్తిశ్రీ ఎరిక 2. ల్ముత్తురాజుల్ల 3. కుణ్డికాళ్లు నివబుకా 4. ను ఇచ్చిన పన్నన 5. దుజయ రాజుల 6. ముత్తురాజులు నవ 7. ప్రియ ముత్తురాజులు 8. వల్లవ దుకరజులు ళక్షి …

పూర్తి వివరాలు

తిప్పలూరు శాసనము

మాలెపాడు శాసనము

తిప్పలూరు శాసనము ఇదియు కమలాపురం తాలూకాలోనిదే. దీని లిపి సొగసైన పల్లవ-గ్రంథాక్షరములను పోలి యుండును. ణకారము కళింగరాజుల శాసనములందువలె నుండును. ఎరికల్ ముతురాజు పుణ్యకుమారుడు చివన్‌లి పట్టుగాను రేనాణ్డేలుచుండగా చామణకాలు అను ఉద్యోగిక ఱెవురు(నివాసియగు) తక్కన్ ప్రోలు పారదాయ (భారద్వాజః)కత్తిశర్మకు తిప೯ లూరను ఏబది (మతరుల) పన్నస కాత్తి೯క మాసము బహుళపక్షము ద్వతీయ,పుణరు …

పూర్తి వివరాలు
error: