కడప శాసనాలు – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sun, 22 Apr 2018 20:14:48 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4 వన్డాడి (వండాడి) శాసనము http://www.kadapa.info/%e0%b0%b5%e0%b0%82%e0%b0%a1%e0%b0%be%e0%b0%a1%e0%b0%bf-%e0%b0%b6%e0%b0%be%e0%b0%b8%e0%b0%a8%e0%b0%ae%e0%b1%81/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b5%e0%b0%82%e0%b0%a1%e0%b0%be%e0%b0%a1%e0%b0%bf-%e0%b0%b6%e0%b0%be%e0%b0%b8%e0%b0%a8%e0%b0%ae%e0%b1%81/#respond Sun, 22 Apr 2018 20:14:48 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8220 శాసనము : వండాడి శాసనము ప్రదేశం : వండాడి, రాయచోటి తాలూకా శాసనకాలం: ఎనిమిదవ శతాబ్దం రేనాటి చోళుల తరువాత ఎనిమిదవ శతాబ్ది తుదియందు కడప మండలము బాణ రాజులకును,వైదుంబ రాజులకును వశమయ్యెను. వైదుంబులు మొదట చిత్తూరు మండలములో నుండెడివారు. వారికి వైదుమ్బవ్రోలు అను నగరము రాజధాని. తర్వాత రేనాటి చోళులను నిర్జించి చిర్పులి నాక్రమించుకొనిరి.కొంతకాలమునకు పొత్తపి (రాజం పేట తాలూక), కలకడ (వాయల్పాడు తాలూక) నగరములు కూడ వీరికి రాజధానులయినట్లు శాసనము లందు కలదు.రేనాటి చోళులవలె …

The post వన్డాడి (వండాడి) శాసనము appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b5%e0%b0%82%e0%b0%a1%e0%b0%be%e0%b0%a1%e0%b0%bf-%e0%b0%b6%e0%b0%be%e0%b0%b8%e0%b0%a8%e0%b0%ae%e0%b1%81/feed/ 0
కడప జిల్లా శాసనాలు – సంస్కృతి చరిత్ర http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b0%a1%e0%b0%aa-%e0%b0%9c%e0%b0%bf%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b0%be-%e0%b0%b6%e0%b0%be%e0%b0%b8%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b1%81-%e0%b0%b8%e0%b0%82%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%95/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b0%a1%e0%b0%aa-%e0%b0%9c%e0%b0%bf%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b0%be-%e0%b0%b6%e0%b0%be%e0%b0%b8%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b1%81-%e0%b0%b8%e0%b0%82%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%95/#respond Sat, 19 Mar 2016 04:09:00 +0000 http://www.kadapa.info/?p=6619 కడప జిల్లా శాసనాలు - సంస్కృతి చరిత్ర అనేది డా. అవధానం ఉమామహేశ్వర శాస్త్రి గారి పరిశోధనా గ్రంధము. సాహితీ సామ్రాజ్యము (ప్రొద్దుటూరు) వారి ప్రచురణ. ప్రచురణ సంవత్సరము: 1995. శాసనాల ఆధారంగా కడప జిల్లా సంస్కృతి చరిత్రలను ఆవిష్కరించిన అమూల్యమైన గ్రంధం కడప.ఇన్ఫో వీక్షకుల కోసం...

The post కడప జిల్లా శాసనాలు – సంస్కృతి చరిత్ర appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b0%a1%e0%b0%aa-%e0%b0%9c%e0%b0%bf%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b0%be-%e0%b0%b6%e0%b0%be%e0%b0%b8%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b1%81-%e0%b0%b8%e0%b0%82%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%95/feed/ 0
మాలెపాడు శాసనము http://www.kadapa.info/%e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b1%86%e0%b0%aa%e0%b0%be%e0%b0%a1%e0%b1%81-%e0%b0%b6%e0%b0%be%e0%b0%b8%e0%b0%a8%e0%b0%ae%e0%b1%81/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b1%86%e0%b0%aa%e0%b0%be%e0%b0%a1%e0%b1%81-%e0%b0%b6%e0%b0%be%e0%b0%b8%e0%b0%a8%e0%b0%ae%e0%b1%81/#respond Fri, 11 Dec 2015 18:10:35 +0000 http://www.kadapa.info/?p=6488 ప్రదేశము: మాలెపాడు గ్రామము, ఎర్రగుంట్ల మండలం, కమలాపురం తాలూకా, కడప జిల్లా శాసన కాలం: క్రీ.శ. 725 శాసన పాఠం: మొదటి వైపు 1.అ స్వస్తిశ్రీ చోఱమ 2.హా రాజాధిరాజ ప 3.రమేశ్వర విక్రమాది 4.త్యశక్తి కొమర వి 5.క్రమాదితుల కొడుకు 6.[ళ్ళ్]కాశ్యపగోత్ర 7.[న్డు(ఇక్కడ డవత్తును θగా చదవాలి)]శతదిన్డు(ఇక్కడ డవత్తును θగా చదవాలి)శిద్ది 8.[వే]యురేనాణ్డు ఏఱు[వే] 9.[ళు] ఏళుచు[న్డి](ఇక్కడ డవత్తును θగా చదవాలి)కొను 10.[ఱి]పాఱ రేవళ 11.మ్మ೯కాశ్యపగో 12.త్రి(త్రు)నికి ఇచ్చిన 13.[- -]చిఱుంబూరి ఉత్త 14.[- -]శ తూపు೯నదిశ …

The post మాలెపాడు శాసనము appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b1%86%e0%b0%aa%e0%b0%be%e0%b0%a1%e0%b1%81-%e0%b0%b6%e0%b0%be%e0%b0%b8%e0%b0%a8%e0%b0%ae%e0%b1%81/feed/ 0
పాత ప్రభలవీడు శాసనము http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%ad%e0%b0%b2%e0%b0%b5%e0%b1%80%e0%b0%a1%e0%b1%81-%e0%b0%b6%e0%b0%be%e0%b0%b8%e0%b0%a8%e0%b0%ae%e0%b1%81/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%ad%e0%b0%b2%e0%b0%b5%e0%b1%80%e0%b0%a1%e0%b1%81-%e0%b0%b6%e0%b0%be%e0%b0%b8%e0%b0%a8%e0%b0%ae%e0%b1%81/#respond Sat, 18 Apr 2015 11:50:17 +0000 http://www.kadapa.info/?p=5855 పాత ప్రభలవీడు బద్వేలు తాలూకాలోని ఒక గ్రామము. సగిలేటి ఒడ్డున ఉన్న రాతి మీద ఉన్న మునీశ్వరుని బొమ్మకు దిగువన రాసి ఉన్న శాసనమిది. ఇందులోని విషయాలు అస్పష్టం. శాసనపాఠం: 1. శ్రీ – 0దజియ్య [లు] 2. 0కారితాతమ 3. ల్ల జియ్య [ల||] (Reference: No 16 of 1967, Inscriptions of Andhrapradesh – Cuddapah District Part III)

The post పాత ప్రభలవీడు శాసనము appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%ad%e0%b0%b2%e0%b0%b5%e0%b1%80%e0%b0%a1%e0%b1%81-%e0%b0%b6%e0%b0%be%e0%b0%b8%e0%b0%a8%e0%b0%ae%e0%b1%81/feed/ 0
దానవులపాడు శాసనాలు http://www.kadapa.info/%e0%b0%a6%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b0%b5%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b0%aa%e0%b0%be%e0%b0%a1%e0%b1%81-%e0%b0%b6%e0%b0%be%e0%b0%b8%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b1%81/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%a6%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b0%b5%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b0%aa%e0%b0%be%e0%b0%a1%e0%b1%81-%e0%b0%b6%e0%b0%be%e0%b0%b8%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b1%81/#respond Sun, 29 Mar 2015 02:11:23 +0000 http://www.kadapa.info/?p=5668 జమ్మలమడుగు తాలూకాలోని దానవులపాడులో రాములోరి గుడిలో రాతి స్తంభాల మీదున్న శాసనాలివి… ఒక స్థంభం మీదున్న ఈ క్రింది శాసనం గుడి నిర్మాణాన్ని తెలియచేస్తోంది… శాసన పాఠం: 1. మల్లెం కొం- 2. డు బంగారు 3. సుబయ్య శె- 4. ట్టి ప్రారంభం శే- 5. శ్న దేవాళయ 6. ము కొ[డ్కు] చెన్న 7. య్య శెట్టి 8. కట్టిచ్చడ 9. మయిన – 10. ది. Reference: (No 113 of 1967) …

The post దానవులపాడు శాసనాలు appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%a6%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b0%b5%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b0%aa%e0%b0%be%e0%b0%a1%e0%b1%81-%e0%b0%b6%e0%b0%be%e0%b0%b8%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b1%81/feed/ 0
ఒంటిమిట్ట రథోత్సవ వివాదం గురించిన శాసనం ! http://www.kadapa.info/%e0%b0%92%e0%b0%82%e0%b0%9f%e0%b0%bf%e0%b0%ae%e0%b0%bf%e0%b0%9f%e0%b1%8d%e0%b0%9f-%e0%b0%b0%e0%b0%a7%e0%b1%8b%e0%b0%a4%e0%b1%8d%e0%b0%b8%e0%b0%b5%e0%b0%82/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%92%e0%b0%82%e0%b0%9f%e0%b0%bf%e0%b0%ae%e0%b0%bf%e0%b0%9f%e0%b1%8d%e0%b0%9f-%e0%b0%b0%e0%b0%a7%e0%b1%8b%e0%b0%a4%e0%b1%8d%e0%b0%b8%e0%b0%b5%e0%b0%82/#respond Sun, 08 Mar 2015 18:53:55 +0000 http://www.kadapa.info/?p=5574 ఒంటిమిట్ట కోదండరాముని బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా ప్రతి సంవత్సరం రధోత్సవం జరుగుతుంది. కోదండరాముని కల్యాణోత్సవం జరిగిన మరుసటి రోజు ఈ రధోత్సవం జరగడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది.మట్లి రాజుల కాలంలో కూడా ఈ ఆనవాయితీ ఉండేది. అప్పట్లో ఒంటిమిట్ట సిద్ధవటం తాలూకాలోనే పెద్దదైన గ్రామం (ఆధారం: కడప జిల్లా గెజిట్: 1914, 1875) , ఈ గ్రామంలో వివిధ కులాలకు చెందిన ప్రజలు నివశిస్తుండేవారు. కోదండరాముని బ్రహ్మోత్సవాలు అవీ గ్రామస్తుల ఆధ్వర్యంలోనే జరిగేవి. ఒకసారి రధోత్సవం విషయంలో ఒంటిమిట్ట కంసాలీలకు …

The post ఒంటిమిట్ట రథోత్సవ వివాదం గురించిన శాసనం ! appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%92%e0%b0%82%e0%b0%9f%e0%b0%bf%e0%b0%ae%e0%b0%bf%e0%b0%9f%e0%b1%8d%e0%b0%9f-%e0%b0%b0%e0%b0%a7%e0%b1%8b%e0%b0%a4%e0%b1%8d%e0%b0%b8%e0%b0%b5%e0%b0%82/feed/ 0
బుడ్డాయపల్లె శాసనము http://www.kadapa.info/%e0%b0%ac%e0%b1%81%e0%b0%a1%e0%b1%8d%e0%b0%a1%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%aa%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b1%86-%e0%b0%b6%e0%b0%be%e0%b0%b8%e0%b0%a8%e0%b0%ae%e0%b1%81/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%ac%e0%b1%81%e0%b0%a1%e0%b1%8d%e0%b0%a1%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%aa%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b1%86-%e0%b0%b6%e0%b0%be%e0%b0%b8%e0%b0%a8%e0%b0%ae%e0%b1%81/#respond Sun, 08 Feb 2015 20:25:26 +0000 http://www.kadapa.info/?p=5353 బుడ్డాయపల్లె కడప తాలూకాలోని చెన్నూరు మండలానికి చెందిన ఒక పల్లెటూరు. ఈ ఊరికి ఒక మైలు దూరంలో, పొలాలలో విరిగిన రాయిపైన దొరికిన శాసనమిది. ఇందులోని వివరాలు అస్పష్టం. శాసన పాఠము: 1. – – – వ – 2. – – – . శ్రీ 3. – – మచ్చే 4. – పనద – గవిణ 5. – – మకషిప 6. – – కేరిమీ. వ్వక 7.  – …

The post బుడ్డాయపల్లె శాసనము appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%ac%e0%b1%81%e0%b0%a1%e0%b1%8d%e0%b0%a1%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%aa%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b1%86-%e0%b0%b6%e0%b0%be%e0%b0%b8%e0%b0%a8%e0%b0%ae%e0%b1%81/feed/ 0
తంగేడుపల్లి శాసనము http://www.kadapa.info/%e0%b0%a4%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b1%87%e0%b0%a1%e0%b1%81%e0%b0%aa%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b0%bf/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%a4%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b1%87%e0%b0%a1%e0%b1%81%e0%b0%aa%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b0%bf/#respond Wed, 04 Feb 2015 21:16:38 +0000 http://www.kadapa.info/?p=5333 తంగేడుపల్లి బద్వేలు తాలూకాలోని ఒక గ్రామము. ఆ ఊరి పొలాలలో ఉన్న ఒక శిల్పం పైన లభ్యమైన శాసనమిది. ఒక వీరపుత్రుని గురించి ఇందులో చెక్కబడి ఉంది. ఇతరత్రా వివరాలు లేవు, అస్పష్టం. శాసన పాఠము: 1. మార? మం [దు] 2. – కొడు [కు] 3. – – మాల – – 4.  – యవీరుడు  – వీర 5. – – తమ వీరుడు Ref: (No17 of 1967)

The post తంగేడుపల్లి శాసనము appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%a4%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b1%87%e0%b0%a1%e0%b1%81%e0%b0%aa%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b0%bf/feed/ 0
కలమళ్ళ శాసనము http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b0%b2%e0%b0%ae%e0%b0%b3%e0%b1%8d%e0%b0%b3_%e0%b0%b6%e0%b0%be%e0%b0%b8%e0%b0%a8%e0%b0%82/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b0%b2%e0%b0%ae%e0%b0%b3%e0%b1%8d%e0%b0%b3_%e0%b0%b6%e0%b0%be%e0%b0%b8%e0%b0%a8%e0%b0%82/#respond Sun, 01 Feb 2015 20:39:45 +0000 http://www.kadapa.info/?p=5316 1. ….. 2. క ల్ము తు రా 3. జు ధనంజ 4. యుదు రేనా 5. ణ్డు ఏళన్ 6. చిఱుంబూరి 7. రేవణకాలు 8. పు చెనూరుకాజు 9. అఱి కళా ఊరి 10. ణ్డ వారు ఊరి 11. 12. 13. 14. 15. 16. హాపాతకస 17. కు. 16 ‘ఎరికల్ ముతురాజు’అనేబిరుదుగల ధనంజయుడను రాజు రేవాణ్డు ఏలుచుండగా చిఱుంబూరు అనే గ్రామానికి చెందిన రేవణ అనుపేరుగల ‘కాలు’ ఒక …

The post కలమళ్ళ శాసనము appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b0%b2%e0%b0%ae%e0%b0%b3%e0%b1%8d%e0%b0%b3_%e0%b0%b6%e0%b0%be%e0%b0%b8%e0%b0%a8%e0%b0%82/feed/ 0
ఎర్రగుడిపాడు శాసనము http://www.kadapa.info/%e0%b0%8e%e0%b0%b0%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%97%e0%b1%81%e0%b0%a1%e0%b0%bf%e0%b0%aa%e0%b0%be%e0%b0%a1%e0%b1%81_%e0%b0%b6%e0%b0%be%e0%b0%b8%e0%b0%a8%e0%b0%82/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%8e%e0%b0%b0%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%97%e0%b1%81%e0%b0%a1%e0%b0%bf%e0%b0%aa%e0%b0%be%e0%b0%a1%e0%b1%81_%e0%b0%b6%e0%b0%be%e0%b0%b8%e0%b0%a8%e0%b0%82/#respond Sun, 11 Jan 2015 23:31:41 +0000 http://www.kadapa.info/?p=5199 ఎర్రగుడిపాడు కమలాపురం తాలూకాలోని ఒక గ్రామము. ఈ శాసనం క్రీ.శ. 575 నాటికి చెందినది కావచ్చు. మొదటివైపు 1. స్వస్తిశ్రీ ఎరిక 2. ల్ముత్తురాజుల్ల 3. కుణ్డికాళ్లు నివబుకా 4. ను ఇచ్చిన పన్నన 5. దుజయ రాజుల 6. ముత్తురాజులు నవ 7. ప్రియ ముత్తురాజులు 8. వల్లవ దుకరజులు ళక్షి 9. కాను ఇచ్చి పన్నస్స రెండవైపు 10. కొట్టంబున పా 11. పాఱకు కుణ్డికాళ్లు 12. ళా ఇచ్చిన పన్నస 13. ఇరవది …

The post ఎర్రగుడిపాడు శాసనము appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%8e%e0%b0%b0%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%97%e0%b1%81%e0%b0%a1%e0%b0%bf%e0%b0%aa%e0%b0%be%e0%b0%a1%e0%b1%81_%e0%b0%b6%e0%b0%be%e0%b0%b8%e0%b0%a8%e0%b0%82/feed/ 0