శక్తి కుమారుడు – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sun, 11 Jun 2017 11:02:59 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 తిప్పలూరు శాసనము http://www.kadapa.info/%e0%b0%a4%e0%b0%bf%e0%b0%aa%e0%b1%8d%e0%b0%aa%e0%b0%b2%e0%b1%82%e0%b0%b0%e0%b1%81-%e0%b0%b6%e0%b0%be%e0%b0%b8%e0%b0%a8%e0%b0%ae%e0%b1%81/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%a4%e0%b0%bf%e0%b0%aa%e0%b1%8d%e0%b0%aa%e0%b0%b2%e0%b1%82%e0%b0%b0%e0%b1%81-%e0%b0%b6%e0%b0%be%e0%b0%b8%e0%b0%a8%e0%b0%ae%e0%b1%81/#respond Fri, 09 Jan 2015 22:22:37 +0000 http://www.kadapa.info/?p=5183 తిప్పలూరు శాసనము ఇదియు కమలాపురం తాలూకాలోనిదే. దీని లిపి సొగసైన పల్లవ-గ్రంథాక్షరములను పోలి యుండును. ణకారము కళింగరాజుల శాసనములందువలె నుండును. ఎరికల్ ముతురాజు పుణ్యకుమారుడు చివన్‌లి పట్టుగాను రేనాణ్డేలుచుండగా చామణకాలు అను ఉద్యోగిక ఱెవురు(నివాసియగు) తక్కన్ ప్రోలు పారదాయ (భారద్వాజః)కత్తిశర్మకు తిప೯ లూరను ఏబది (మతరుల) పన్నస కాత్తి೯క మాసము బహుళపక్షము ద్వతీయ,పుణరు పుష్యమి (పునర్వసు) నక్షత్రము సోమవారము బృహస్పతిహోర అగు సమయమున ధర్మము చేసెను. పుణ్యకుమారునికి మరున్థ(ఇక్కడ థవత్తును θగా చదవాలి) పిడుగు; మదుముదితున్ఠు (ఇక్కడ …

The post తిప్పలూరు శాసనము appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%a4%e0%b0%bf%e0%b0%aa%e0%b1%8d%e0%b0%aa%e0%b0%b2%e0%b1%82%e0%b0%b0%e0%b1%81-%e0%b0%b6%e0%b0%be%e0%b0%b8%e0%b0%a8%e0%b0%ae%e0%b1%81/feed/ 0