ఆరె అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు

తోళ్ళు కుట్టే దబ్బనము

చదవండి :  జీవాలు లేదా జివ్వాలు అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: