హోమ్ » సాహిత్యం » సంకీర్తనలు » నాలితనా లేఁటికోయి నారసింహుఁడా – చినతిరుమలాచార్య సంకీర్తన
నాలితనా లేఁటికోయి

నాలితనా లేఁటికోయి నారసింహుఁడా – చినతిరుమలాచార్య సంకీర్తన

వెయ్యినూతల కోన నారసింహుఁడిని కీర్తించిన చినతిరుమలాచార్య సంకీర్తన

వర్గము : శృంగార సంకీర్తన
రాగము: కాంభోది
రేకు: 04-1
సంపుటము: 10-18

నాలితనా లేఁటికోయి నారసింహుఁడా
నాలోనె నవ్వు వచ్చీ నారసింహుఁడా ॥పల్లవి

చేరువని ప్రియములు చెప్పి చెప్పి నామీఁద
నారువోసేవు వలపు నారసింహుఁడా
దారాసుద్దవుమాఁటలు తాఁకనాడి మదనుని
నారసాలు సేయకు నారసింహుఁడా ||నాలితనా||

వెనుకొని నా వెంట వెంటఁ దిరిగి నామీఁద
ననుపు మోపు గట్టేవు నారసింహుఁడా
కనుచూపూలనె వట్టి కాఁక రేచి మెత్తనైన
ననలు వాఁడి సేయకు నారసింహుఁడా ||నాలితనా||

చిలుకుగోళ్ల నన్నుఁ జెనకుచు నీపై నా
నలు వెట్టె వచ్చేవు నారసింహుఁడా
కలికితనాన శ్రీవెంకటనాథ కూడితివి
నలువై వోగునూతుల నారసింహుఁడా ||నాలితనా||

ఇదీ చదవండి!

కంటిమి నీ సుద్దులెల్ల

కంటిమి నీ సుద్దులెల్ల గడపరాయ – అన్నమయ్య సంకీర్తన

పదకవితా పితామహుడి ‘కడపరాయడు’ జగదేక సుందరుడు, అందగాడు. కడపరాయని సుద్దులను, వలపులను తలచుకొని ఆ సతి ఇట్లా  పరవశిస్తోంది… వర్గం: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: