మామరో కొండాలరెడ్డి

మామరో కొండాలరెడ్డి – జానపదగీతం

మామరో కొండాలరెడ్డి
మామిడీ పూవంటిదాన్ని
పాయముంటే ఏలుకుంటావా
కొండాలరెడ్డి-సేసుకొని సూసుకుంటావా

అంతనైతి ఇంతనైతి
సంతలో నెరవాజి నైతి
తగులుకొని నీయంట నేనొత్తి కొండాలరెడ్డి
ముగము సాటు సేయకోయబ్బి ||మామరో ||

సింతమాని ఇంటిదాన్ని
సిలకలా కొమ్మాల దాన్ని
సిలుకు సీరల వాలుజడదాన్ని కొండాలరెడ్డి
కులుకు నడకల ఎర్రసినదాన్ని ||మామరో ||

కొత్తకుండల నీరుతీపి
కోరిన మగవాడు తీపి
వాడిన దంటెంతతీపబ్బి కొండాలరెడ్డి
వాలలాడె బాలపాయము ||మామరో ||

చదవండి :  ఆశలే సూపిచ్చివా - వరుణా.... జానపదగీతం

బాయిగడ్డన బంగిసెట్టు
ఎండితే ఒకదమ్ము పట్టు
కోరేదాన్ని కొంగుపట్టబ్బి కొండాలరెడ్డి
కోర్కెతో నాసేను దున్నబ్బీ ||మామరో ||

ఇదీ చదవండి!

కడప-సామెతలు-ఇ

కడప జిల్లా సామెతలు – ‘అ’తో మొదలయ్యేవి

‘అ‘తో మొదలయ్యే కడప జిల్లా సామెతలు అందరూ బాపనోల్లే, గంప కింద కోడి ఏమైనట్లు? అంగట్లో అన్నీ ఉన్నా అల్లుడు నోట్లో …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: