శివశివ మూరితివి

శివశివ మూరితివి గణనాతా – భజన పాట

కోలాట కోపుల్లో తాలుపుగట్టి మొదటిది. ‘శివశివ మూరితివి’ అనే ఈ పాట తాలుపుగట్టి కోపుల్లో కడప జిల్లాలో జానపదులు పాడుకునే గణపతి ప్రార్థనా గీతమిది..

వర్గం : భజన పాటలు

శివశివ మూరితివి గణనాతా – నువ్వు
శివునీ కుమారుడవు గణనాతా ||శివ||

బుద్ది నీదే బుద్ది నీదే గణనాతా
ఈ జగతి గొలుచు దేవుడవు గణనాతా ||శివ||

సదువు నీదే సాము నీదే గణనాతా
సారస్వతి నీకు దండం గణనాతా ||శివ||

చదవండి :  రాగల్లు యిసిరేటి ఓ రామ చిలుకా - జానపదగీతం

బాపనోళ్ళు నిన్ను గొలువ గణనాతా
బెమ్మదేవుడందురయ్యా గణనాతా ||శివ||

కోమటోల్లు నిన్ను గొలువ గణనాతా
కోటి లాభమందురయ్య గణనాతా ||శివ||

కాపోల్లు నిన్ను గొలువ గణనాతా
కాడిమేడి యందురయ్య గణనాతా ||శివ||

వడ్డోల్లు నిన్ను గొలువ గణనాతా
భలే దొడ్డ దేవుడందురయా గణనాతా ||శివ||

ఈ సిగిసెర్ల నిన్ను గొలువ గణనాతా
జనుల కార్యాల్ని చక్కబెట్టు గణనాతా ||శివ||

చదవండి :  బుంగ ఖరీదివ్వరా పిల్లడ - జానపదగీతం

పాడిన వారు: డా. సి కృష్ణారెడ్డి, పులివెందుల

సేకరించిన వారు:

ఇదీ చదవండి!

అందమైన దాన

ఏమే రంగన పిల్లా – జానపదగీతం

ఒక పడుచు పిల్లగాడు తన అందమైన పడుచు పెళ్ళాన్ని విడిచి వ్యాపారం కోసం పరాయిదేశం పోయినాడు. వాడు చెప్పిన సమయానికి …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: